Stevige bezuinigingen voor OldenzaalOldenzaal gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 21-10-2020
OLDENZAAL - Het college van B&W biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan.

Eind september werd duidelijk dat de gemeentelijke financiën er de komende jaren flink negatiever voor staan dan verwacht. Om de begroting weer in balans te krijgen heeft het college een bezuinigingspakket samengesteld waarmee volgend jaar 2 miljoen euro, oplopend tot 2,75 miljoen euro in 2023, te bezuinigen.

Helaas is het onvermijdelijk dat iedere Oldenzaler daar in meer of mindere mate iets van gaat merken. Om de komende jaren het hoofd boven water te kunnen houden, is het echter bittere noodzaak. De gemeenteraad beslist over de begroting en de voorgestelde bezuinigingen op maandag 9 november.

Het college heeft een pakket bezuinigingen samengesteld waarvan de gevolgen zoveel mogelijk zijn verdeeld over alle delen van de samenleving.
Uit het voorgestelde bezuinigingspakket springen de volgende ingrepen het meest in het oog.
• Meer zakelijke regievoering op het proces richting inwoners en aanbieders binnen de Jeugdzorg.
Door een doorontwikkeling en strakker toezicht op de aangeboden zorg verwacht het college hier een besparing van 200.000 oplopend tot 400.000  euro te kunnen realiseren. Er zal minder keuzevrijheid ontstaan en de goedkoopste, passende oplossingen worden ingezet.
• Verhoging van de parkeervergunningen voor bewoners en de woon-werkvergunningen. Dit levert 50.000 euro op.
• Geen nieuwbouw van een gymzaal (welke dat wordt, volgt uit het accommodatieplan binnensport dat in de maak is) en geen grootschalige verduurzaming van sporthal de Kolk. Op beide locaties worden wel kleine ingrepen gedaan om de locaties inzetbaar te houden. Hiermee wordt 140.000 euro bespaard voor 2022 en de jaren daarna.
• Het wassen en strijken dat nu nog via de WMO wordt aangeboden aan een groep inwoners, wordt omgevormd tot een algemene voorziening. Daardoor kan in principe iedereen er straks gebruik van maken, tegen een bepaald tarief. Met deze omvorming wordt 75.000 euro oplopend tot 175.000 bespaard euro.

• Het niveau van de toeristenbelasting voor Oldenzaal ligt onder het niveau van de omliggende NOT-gemeenten. Het voorstel is om dit vanaf 2022 gelijk te trekken. Dat levert naar verwachting op jaarbasis 45.000 euro aan extra inkomsten op. 

• Een verhoging van de OZB met vijf procent bovenop de inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een verhoging van de belasting van 14 euro. Voor de gemeente levert deze verhoging per jaar 375.000 euro aan extra inkomsten op.
De verhoging van de OZB komt voor de inwoners bovenop de verhoging van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing volgend jaar van 51 euro per jaar per huishouden. Deze verhoging moet los van de bezuinigingen doorgevoerd worden, vanwege oplopende kosten van de inzameling en de sterk teruglopende opbrengsten van grondstoffen.

Het college stelt daarnaast voor om voor 2021 eenmalig 500.000 euro uit het grondbedrijf te benutten om het tekort voor dat jaar te verminderen. Dit zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de projecten die op de plank liggen.

 
Volg ons